ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TẠI WEBSITE

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TẠI WEBSITE

https://ANTSProgrammatic.com/

WEBSITE NÀY THUỘC QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ANTS. KHI TRUY CẬP, SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, QUÝ KHÁCH ĐÃ MẶC NHIÊN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỀ RA Ở ĐÂY. DO VẬY ĐỀ NGHỊ QUÝ KHÁCH ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TIẾP.

I/ ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Chấp thuận các Điều kiện Sử dụng

Khi sử dụng Website https://ANTSProgrammatic.com/ của ANTS, Quý khách hàng đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều kiện Sử dụng”) được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Quý khách hàng nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. ANTS có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách hàng vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

 1. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin các sản phẩm/dịch vụ của ANTS đến với Quý khách hàng.

 1. Miễn trừ trách nhiệm

ANTS từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng Website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.

Khi truy cập vào Website này, quý khách mặc nhiên đồng ý rằng ANTS, các đối tác và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:

(1) sử dụng các thông tin trên website này;

(2) các truy cập kết nối từ website này;

(3) đăng ký nhận thư điện tử;

(4) ANTS có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại;

(5) Các hạn chế liên quan đến đặt hàng trực tuyến mô tả tại đây.

 1. Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.
 2. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung được xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ANTS. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ANTS và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;

(3) Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của ANTS.

 1. Điều chỉnh và sửa đổi

ANTS bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

 1. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tòa án của nước Cộng hòa Xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

II/ ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ

Dưới đây là một hợp đồng ràng buộc pháp lý giữa Khách hàng và ANTSProgrammatic.com để điều chỉnh các điều khoản và điều kiện của Dịch vụ được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện bởi ANTSProgrammatic.com. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào liên quan đến Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp, các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này sẽ được ưu tiên áp dụng. Một Chấp nhận Báo giá đảm bảo rằng Khách hàng đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Hợp đồng này.

 1. Định nghĩa và giải thích

Trong Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác:

(1) “Báo giá” có nghĩa là một báo giá được gửi bởi ANTSProgrammatic.com cho Khách hàng và/hoặc thông tin được hiển thị trên Website.

(2) “Chấp nhận Báo giá” có nghĩa là việc Khách hàng chấp nhận Báo giá. Việc chấp nhận này được thể hiện qua các hình thức bằng văn bản hoặc bằng lời nói, bao gồm nhưng không giới hạn ở email, fax, điện thoại và các kênh truyền thông xã hội, trong đó Khách hàng chỉ định ANTSProgrammatic.com để thực hiện Dịch vụ.

(3). “ANTSProgrammatic.com/ANTS” là Công ty CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN ANTS, một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh Nghiệp số: 0313229655 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.

(4) “Sản phẩm/Dịch vụ” có nghĩa là các sản phẩm/dịch vụ được chỉ định trong Báo giá và/hoặc thông tin được hiển thị trên Website.

(5) “Hợp đồng” có nghĩa là một hợp đồng bao gồm một Báo giá, một Chấp nhận Báo giá, Thỏa thuận Dịch vụ, Đơn hàng và các Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ này.

(6) “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh hoặc cơ quan đại diện của họ đã chấp nhận một Báo giá của ANTSProgrammatic.com.

(7) “Ngày làm việc” có nghĩa là bất kỳ ngày nào khác ngoài Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ ở Việt Nam.

(8) “Phí” có nghĩa là tất cả các khoản phí phải trả cho các Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp.

(9) “Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành” có nghĩa là các tài liệu/Dịch vụ được tạo ra bởi việc tiến hành Dịch vụ, đã hoàn thành và sẵn sàng để bàn giao/cung cấp cho Khách hàng;

(10) “Website” có nghĩa là các trang web chính thức của ANTSProgrammatic.com tại https://ANTSProgrammatic.com/.

 1. Báo giá và giao hàng/cung cấp dịch vụ

(1) ANTSProgrammatic.com có quyền sửa đổi Phí và/hoặc Ngày giao hàng/cung cấp dịch vụ dự kiến ​​được nêu trong Báo giá sau khi nhận yêu cầu của Khách hàng và xem xét các điều kiện liên quan đến việc cung cấp dịch vụ một cách đầy đủ cuối cùng. Khách hàng sẽ được thông báo bởi ANTSProgrammatic.com bất kỳ sửa đổi nào và không có công việc nào được thực hiện bởi ANTSProgrammatic.com mà không có sự chấp nhận của Khách hàng về bất kỳ sự khác biệt nào với Báo giá ban đầu.

(2) Trừ khi có quy định khác trong Báo giá, Phí trong Báo giá đã bao gồm Thuế Giá trị gia tăng. 

(3) Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành CHỈ được bàn giao dưới dạng điện tử và qua email dưới dạng tệp đính kèm hoặc liên kết tải xuống từ trang lưu trữ của bên thứ ba (ví dụ: Google Drive, Dropbox,…), trừ khi có quy định khác trong Báo giá. Bất kỳ yêu cầu bàn giao nào của Khách hàng dưới dạng bản cứng (như giấy, đĩa CD, DVD. . . ) và qua đường bưu điện sẽ phải tốn thêm chi phí và thời gian và sẽ được thông báo cho Khách hàng trước khi thực hiện.

(4) Thời gian hoàn thành việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn Thành dự kiến ​​chỉ có hiệu lực sau khi đã được xác nhận rõ ràng bằng văn bản bởi ANTSProgrammatic.com cho Khách hàng và được tính theo Ngày làm việc.

(5) Trong trường hợp chậm thực hiện việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành, ANTSProgrammatic.com sẽ thông báo cho Khách hàng về các lý do và được quyền gia hạn đủ thời gian để hoàn thành công việc. Trong trường hợp ANTSProgrammatic.com không đạt được thời gian gia hạn, Khách hàng sẽ có quyền đàm phán để giảm Phí một cách phù hợp hoặc chấm dứt Hợp đồng.

 1. Chỉ dẫn của Khách hàng 

(1) Khi yêu cầu một Báo giá, Khách hàng có thể cung cấp cho ANTSProgrammatic.com bất kỳ chỉ dẫn hoặc đòi hỏi đặc biệt nào đối với Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành, nếu không ANTSProgrammatic.com sẽ cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ theo các thông lệ và thủ tục chuẩn của ANTSProgrammatic.com bao gồm các thông lệ và thủ tục được mô tả trên Website tại thời điểm Báo giá được gửi cho Khách hàng.

(2) Tùy thuộc vào từng loại Sản phẩm/Dịch vụ, ANTSProgrammatic.com có các yêu cầu cụ thể đối với chỉ dẫn và/hoặc thông tin được cung cấp bởi Khách hàng trước khi thực hiện việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ. Tất cả chỉ dẫn của Khách hàng bắt buộc phải được gửi đến ANTSProgrammatic.com bởi Khách hàng một cách kịp thời, đầy đủ, phù hợp. 

(3) ANTSProgrammatic.com sẽ được quyền xem như tất cả Tài liệu, Thông tin được cung cấp bởi Khách hàng là sự thể hiện chính xác của thông tin và dữ liệu được sử dụng làm cơ sở cho việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ. 

 1. Thanh toán

(1) Khách hàng sẽ thanh toán cho ANTSProgrammatic.com tất cả các khoản Phí áp dụng cho các Sản phẩm/Dịch vụ được cung cấp, thông qua chuyển khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng, thông qua ứng dụng Momo hoặc tiền mặt, với tất cả các chi phí thanh toán (bao gồm phí ngân hàng, kể cả ngân hàng người gửi, ngân hàng trung gian và ngân hàng người nhận, phí trung gian ứng dụng Momo, phí của bên thứ ba là trung gian thanh toán bất kỳ) sẽ do Khách hàng chịu.

(2) Khách hàng thực hiện việc thanh toán trước 100% đối với tất cả các Sản phẩm/Dịch vụ mà khách hàng yêu cầu ANTSProgrammatic.com cung cấp.

Để đảm bảo chất lượng và thời hạn cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ cho Khách hàng, ANTSProgrammatic.com chỉ định tài khoản thụ hưởng dưới đây được ủy quyền hợp pháp để nhận thanh toán:

  • Hình thức chuyển khoản qua Ngân hàng:

Số Tài Khoản: 0371000433120

Tên chủ Tài Khoản: CTCP GIAI PHAP QCTT ANTS

Ngân Hàng : Vietcombank – Chi nhánh Tân Định.

Định kỳ, ANTS sẽ tiến hành trích xuất tài khoản, thực hiện việc đối soát với bên Trung gian thanh toán để tiến hành hạch toán doanh thu phù hợp với quy định của pháp luật.

(3) Trong trường hợp có khác biệt về Phí, vui lòng thông báo với ANTSProgrammatic.com trong vòng 03 (ba) ngày sau khi nhận được hoá đơn hoặc hóa đơn sẽ được coi là hợp lệ.

(4) Trong trường hợp ANTSProgrammatic.com cần đến dịch vụ của một công ty luật, luật sư, hoặc cơ quan thu nợ để thực thi việc thu các khoản Phí còn thiếu/phát sinh từ Khách hàng thì Khách hàng đồng ý thanh toán cho ANTSProgrammatic.com toàn bộ chi phí và hoa hồng phải trả cho công ty luật, luật sư, cơ quan thu nợ đó.

(5) Hoàn tiền: 

Trường hợp do lỗi phát sinh từ việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ của ANTSProgrammatic.com, khách hàng sẽ được xem xét hoàn tiền đã thanh toán hoặc được yêu cầu ANTSProgrammatic.com cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ khác thay thế.

– Điều kiện hoàn trả: ANTSProgrammatic.com sẽ chỉ hoàn tiền cho khách hàng khi (i)ANTSProgrammatic.com xác nhận lỗi trong quá trình cung cấp sản phẩm/dịch vụ và (ii)Nhận được yêu cầu hoàn tiền của Khách hàng.

Yêu cầu hoàn tiền phải bao gồm: Mã Báo giá, số hóa đơn và ngày hóa đơn, lý do yêu cầu hoàn tiền và thông tin tài khoản ngân hàng để nhận số tiền bồi hoàn.

– Thời hạn hoàn trả: trong vòng 07 (bảy)ngày, kể từ ngày cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành hoặc từ ngày ANTSProgrammatic.com nhận được yêu cầu hoàn tiền của khách hàng. Tuy nhiên, yêu cầu hoàn tiền có thể mất đến 02 (hai) tuần để điều tra và xử lý. Phản hồi sẽ được gửi cho Khách hàng sau khi ANTSProgrammatic.com xác định có phát sinh trách nhiệm hoàn tiền hay không. Nếu có, ANTSProgrammatic.com sẽ thông báo cho Khách hàng bằng văn bản và thông báo phương thức thanh toán sẽ được sử dụng để hoàn trả số tiền đã thanh toán.

– Phương thức hoàn trả: Tùy từng trường hợp, tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào thẻ tín dụng/tài khoản ngân hàng được chỉ định của Khách hàng hoặc bằng phương thức do thỏa thuận của 02 bên.

– Chi phí cho việc hoàn trả: ANTSProgrammatic.com chịu chi phí cho việc hoàn trả đối với những lỗi phát sinh của mình trong quá trình cung cấp sản phẩm/dịch vụ.

 1. Chấm dứt hợp đồng

(1) ANTSProgrammatic.com có quyền chấm dứt việc cung cấp Sản phẩm/Dịch vụ do kết quả của việc Khách hàng vi phạm Hợp đồng. Trong trường hợp đó, Khách hàng không được hoàn trả Phí và phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản Phí chưa thanh toán liên quan đến Dịch vụ đã hoàn thành trước ngày chấm dứt Hợp đồng.

(2) Trong trường hợp Khách hàng muốn chấm dứt Hợp đồng mà không có bất kỳ vi phạm nào trước đó bởi ANTSProgrammatic.com thì Khách hàng phải chịu mọi khoản Phí chưa thanh toán liên quan đến Dịch vụ đã hoàn thành trước ngày chấm dứt.

(3) Nếu ANTSProgrammatic.com vi phạm Hợp đồng, Khách hàng có quyền chấm dứt Hợp đồng với ANTSProgrammatic.com và hủy bất kỳ đơn hàng đã được đặt nào. 

 1. Bảo mật thông tin

(1) “Thông tin Bí mật” có nghĩa là bất kỳ thông tin, tài liệu, bí quyết và dữ liệu độc quyền nào do một bên tiết lộ với bên còn lại (bao gồm nhưng không giới hạn ở Sản phẩm/Dịch vụ Hoàn thành), và không bao gồm bất kỳ thông tin nào mà (a) thuộc phạm vi công cộng; (b) bên còn lại đã biết trước khi nhận được thông tin đó; (c) nhận được từ bên thứ ba một cách thiện chí vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày bên còn lại nhận được thông tin đó; (d) theo yêu cầu của pháp luật phải tiết lộ bởi bên còn lại;

(2) Các bên công nhận tính bí mật của Thông tin Bí mật.

(3) Không bên nào được tiết lộ bất kỳ Thông tin Bí mật nào, trừ trường hợp: (i)cho giám đốc, nhân viên, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong phạm vi cần thiết để thực hiện Hợp đồng; (ii)với sự đồng ý trước bằng văn bản của bên còn lại; hoặc là (iii) cho chuyên gia tư vấn của mình.

III/ TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐẶT HÀNG TRỰC TUYẾN

 1. Phạm vi áp dụng

Điều kiện dưới đây áp dụng riêng cho chức năng đặt hàng trực tuyến tại Website. Khi sử dụng chức năng để đặt hàng, Quý khách mặc nhiên đã chấp thuận và tuân thủ tất cả các chỉ dẫn, điều khoản, điều kiện và lưu ý đăng tải trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi Điều kiện Sử dụng nêu ở đây. Nếu Quý khách không có ý định mua sản phẩm/dịch vụ trực tuyến hay không đồng ý với bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào nêu trong Điều kiện Sử dụng, xin hãy DỪNG VIỆC SỬ DỤNG chức năng này.

 1. Điều kiện sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến

Tính năng đặt hàng trực tuyến chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Quý khách không được phép sửa đổi, sao chép, phổ biến, dịch chuyển, hiển thị, vận hành, nhân bản, công bố, nhượng quyền, tạo các liên kết, chuyển giao hoặc tổ chức kinh doanh từ các thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ có được từ tính năng đặt hàng trực tuyến.

Tính năng đặt hàng trực tuyến sẽ trợ giúp Quý khách hàng tra cứu thông tin và hoàn tất các thao tác mua sản phẩm dịch vụ một cách hợp lệ. Tuy nhiên, nếu lạm dụng tính năng này, Quý khách có thể sẽ bị từ chối truy cập hoặc sử dụng.

Quý khách hàng phải khẳng định và bảo đảm rằng Quý khách hàng đã đủ tuổi khi sử dụng chức năng đặt hàng trực tuyến đảm bảo việc tuân thủ Điều kiện Sử dụng nêu ra ở đây và có đủ quyền và năng lực theo quy định của pháp luật để thực thi các hành vi liên quan đến việc sử dụng tính năng này. Quý khách hàng chấp nhận nghĩa vụ về mặt tài chính đối với mọi hành vi sử dụng Website của chính mình hoặc bất cứ cá nhân hay tổ chức nào sử dụng thông tin đặt hàng.

 1. Quy định giá và các khoản phí

Tổng số tiền thanh toán đã bao gồm thuế, phí mà Quý khách hàng phải trả.

Ngoài ra, ANTS không chịu trách nhiệm đối với các khoản phí có thể phát sinh theo chính sách của ngân hàng phát hành thẻ, trung gian thanh toán (Nếu khách hàng lựa chọn chức năng thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua Ngân hàng hoặc trung gian thanh toán).

 1. Các quy định khác
  • ANTSProgrammatic.com hoạt động dựa trên sự tuân thủ pháp luật hiện hành của Việt Nam, có đầy đủ giấy phép kinh doanh, mã số thuế, hồ sơ thuế, hóa đơn chứng từ liên quan.
  • Tất cả các sản phẩm, dịch vụ được cung cấp tại ANTSProgrammatic.com phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cho phép và tuân thủ đầy đủ tính pháp lý của sản phẩm, không thuộc các trường hợp hàng hóa/dịch vụ bị cấm kinh doanh, cấm quảng cáo của pháp luật.
  • Khách hàng tham gia giao dịch, mua bán với ANTSProgrammatic.com được tự do trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cả hai bên.
  • ANTSProgrammatic.com đảm bảo tính hiệu quả, chính xác và an toàn của tất cả các giao dịch.
  • Giá bán sản phẩm/ cung cấp dịch vụ được niêm yết tại website là giá bán chính thức được ANTSProgrammatic.com đưa ra cho Khách hàng tham khảo và giao dịch thông qua website hoặc tại trụ sở ANTS.
  • ANTSProgrammatic.com có thể thay đổi giá bán sản phẩm/cung cấp dịch vụ trên hoặc ngưng bán/cung cấp một hay nhiều sản phẩm/dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước (trừ trường hợp đã thanh toán).
 1. Nghiêm cấm sử dụng

Quý khách hàng không được phép sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến để đặt hàng trái phép, đặt khống với các thông tin giả mạo hoặc thiếu trung thực.

Quý khách hàng không được phép:

  • Sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến cho các hành động trái pháp luật
  • Sử dụng tính năng đặt hàng trực tuyến để gây cản trở đến sự truy cập và sử dụng dịch vụ này của người khác;
  • Sử dụng các phương tiện khác để giao dịch trực tuyến, thu thập thông tin trong trường hợp Quý khách hàng không thể sử dụng được tính năng đặt hàng trực tuyến.

ANTS bảo lưu quyền huỷ bỏ yêu cầu sử dụng tính năng này của Quý khách hàng mà không cần bất kỳ thông báo nào nếu thấy rằng Quý khách hàng đang vi phạm, hoặc có thể sẽ vi phạm giới hạn sử dụng này.